АКЦИОНИ ПЛАН АДАПТАЦИЈЕ НА КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ СА ПРОЦЕНОМ РАЊИВОСТИ

ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ

Иницијатива за израду „Акционог плана адап­ тације на климатске промене са проценом рањивости” проистекла је из активности гра­ да Београда у регионалном пројекту „Адап­ тација на климатске промене на подручју западног Балкана.” Реализацију пројекта фи­ нансирала је немачка влада кроз сарадњу ГИЗ (Немачка организација за међународну сарадњу) и релевантних институција у неко­ лико земаља у региону. Актуелне прогнозе, за југоисточну Европу, већ предвиђају веће годишње температуре, већи број топлих дана током године (топлотни таласи и суше), промену падавина, учесталост екстремних догађаја и већу варијабилност климе, што ће утицати на квалитет живота у градовима у Србији. Истовремено, градови који успеш­ но функционишу један су од најважнијих предуслова за одрживи економски развој. Циљ ове компоненте регионалног пројекта је да се механизми адаптације на климатске промене интегришу у процесе управљања градовима и урбано планирање у Тирани, Подгорици и Београду.

Уколико реакције на климатске промене не буду систематски планиране, трошкови мера адаптације биће виши. Свестан свега тога, током овог регионалног пројекта, Град Бео­ град је развио Акциони план адаптације на климатске промене са проценом рањивости. Полазне основе за израду Акционог плана били су циљеви, начела и принципи дефини­ сани у оквиру регионалног пројекта. Климатске промене представљају један од највећих изазова са којима се сусрећемо. Репу­ блика Србија је потписница Оквирне конвен­ ције Уједињених нација о промени климе и Кјо­ то протокола. Од 2008. године Република Србија је чланица Кјото протокола уз Оквирну конвен­ цију Уједињених нација о промени климе.

ОБУХВАТ АКЦИОНОГ ПЛАНА

Акциони план адаптације на климатске про­ мене са проценом рањивости урађен је за административну територију Београда, која обухвата површину од 323.496 ha и админи­ стративно је подељена на 17 градских општина.

Процена рањивости извршена је у три фазе – провера рањивости, разумевање утицаја промене климе и процена ризика и могућ­ ности.

Процена рањивости заснива се на анали­ зи информација о екстремним временским догађајима у прошлости, као и на процени постојеће рањивости на промене климе у Београду. У то је укључена и просторна ре­ левантност у вези са екстремним времен­ ским догађајима, као и мапирање постојеће осетљивости административног простора Београда.

Разумевање утицаја промене климе спро­ ведена је анализа трендова промене климе на територији Београда, на основу модело­ вања климатских промена (извршених на бази RCP 8.5 сценарија, који је развио IPCC).

Процена будућих ризика и могућности за­ снива се на анализи климатских података за град Београд у досадашњем временском пе­ риоду, анализи пројекције промена климе на основу извршеног моделовања, као и на ре­ зултатима процене рањивости за град Београд. На основу резултата процене рањвости Рад­ на група је разматрала могућности за адап­ тацију (четврта фаза), одређујући потребе за предузимање активности и одабраних мера (пета фаза), како би развила Акциони план за адаптацију за Град Београд. Акциони план се састоји од мера и активности за адаптацију на климатске промене, у шта спадају и опис сваке од мера, могуће локације, одговорно­ сти, додатне спецификације (критеријуми као што су додатне користи или негативни спољни ефекти), као и приоритизација мера (засноване на специфичним критеријумима).

Акциони план обухвата списак мера и актив­ ности које ће бити предузете ради адаптирања на измењене климатске услове, у шта спадају и одговорност за предузимање мера и актив­ ности, временски оквир (дефинисање крат­ корочних мера и активности до 2017. године, средњорочних мера и активности до 2020. го­ дине и дугорочних мера и активности до 2025. године), као и дефинисање приоритета.

Након примене методе вишекритеријумског одлучивања, што подразумева употребу више, а у овом случају четири, критеријума за одређење приоритета евидентно је:

• заштита од поплава и
• зелена инфраструктура
представљају две мере које имају највиши приоритет на подручју Града Београда. Од­ мах за њима, висок приоритет имају мере из следећих области:

успостављање и унапређење система заупозоравање, информисање и подизање свести, као и остале институционалне и ор­ ганизационе мере;
урбанистичко планирање ради заштите од поплава;
изградња ретензија, те одвођење, уштеда и поновна употреба воде;
формирање и рехабилитација зелених про­ стора и улица.Постоји још читав низ дефинисаних мера, које је Град Београд означио као неопходне
ради пуне адаптације на очигледне климат­ ске промене. Иако су неке од њих нижег при­ оритета од наведених, императив доносила­ ца одлука у Београду треба да буде примена што већег броја мера, јер једне не искључују друге. За постизање потпуних резултата нео­ пходно је да надлежне институције и остали учесници имају мултисекторски приступ.

Зато је потребно обезбедити адекватна фи­ нансијска средства из различитих извора, обзиром да једном нанета штета може опте­ рећивати генерације становника Београда.